Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren

Voor enkele gebouwen beschikt de universiteit over een Wvo-vergunning.

Voor het lozen van afvalwater uit de laboratoriumgebouwen heeft de universiteit een Wvo-vergunning. Deze vergunning is gebaseerd op de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo).
Als de Bèta Campus FWN is gerealiseerd zal deze vergunning worden opgenomen in één omgevingsvergunning voor de gehele Bèta Campus FWN.

Wat betekent de Wvo voor de universiteit?

In de vergunning staan de kwaliteitsnormen waaraan het afvalwater van de universiteit moet voldoen. Slechts in een heel geringe mate mogen bepaalde chemische stoffen in het afvalwater worden aangetroffen. De universiteit heeft een maandelijkse meetverplichting om te controleren of deze normen niet worden overschreden. Deze metingen zijn door de universiteit aan een gespecialiseerd bedrijf uitbesteed. Bij een overschrijding van een norm wordt actie ondernomen om de bron te achterhalen en maatregelen te treffen om een herhaling te voorkomen.        Meer informatie: Amber Hensema, milieuadviseur, tel. 3094, a.hensema@vgm.leidenuinv.nl  

 
Laatst Gewijzigd: 03-04-2017