Startpunt voor arbo- en milieu-informatie

Het Startpunt bevat de belangrijkste links naar sites met arbo- en milieu-informatie.

Toelichting Startpunt

Het Startpunt bevat de belangrijkste links naar sites met arbo- en milieu-informatie. Jaarlijks wordt gecontroleerd of de links naar de sites nog werken.

De links zijn ingedeeld volgens de categorieën in de Inspectie Methode Arbeidsomstandigheden, en met enkele categorieën uitgebreid. Voor iedere categorie zijn slechts de meest gebruikte links opgenomen. Het startpunt is primair bedoeld voor arbo- en milieuprofessionals.

Algemeen

Universiteit Leiden Algemene startpagina van de universiteit
Leids Universitair Medisch Centrum Algemene startpagina van het LUMC
Rijksoverheid  Rubriek gezond en veilig werken
Ministerie Infrastructuur & Milieu  De beleidsbepalers voor milieu
Ministerie VWS  De beleidsbepalers voor volksgezondheid en welzijn
Gezondheidsraad Adviesorgaan gezondheid voor overheid
Dr. Hoe Praktische vertaling Arbocatalogus

Algemene voorzieningen

Arboportaal.nl

Arbozone
Overheidsinfo over arbo voor werkgevers,werknemers en preventiemedewerkers (SZW)

Actuele en deskundige arbopraktijkinformatie en arbo-wet en regelgeving
Focal Point Europese samenwerking op arbogebied in Europa en Nederland
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Site van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
Kennisdossiers  Arbokennisnet; relevante informatie voor arbodeskundigen
Centraal Bureau Statistiek CBS - Statistische gegevens
Arbobondgenoten Arbosite van de FNV-bondgenoten. Ook RI&E-instrumenten!
Ministerie SZW   met onder andere informatie over gezond en veilig werken.
NIOSH   Veiligheid en gezondheid op het werk (USA)
OSHanswers   Veiligheid en gezondheid op het werk (Canada)
Rie.nl Risico-inventarisatie en -evaluatie steunpunt met informatie, wetgeving en RI&E-instrumenten
Stecr Experticecentrum 'werk, zorg, inkomen' en 'participatie'
UWV   Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
VSNU   Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
Wetten.overheid.nl Alle actuele wet- en regelgeving. De beste!

Gevaarlijke stoffen

Bestrijdingsmiddelen                Ctgb kennisexperimenten online
Gevaarlijke stoffen                Themapagina's bij Arboportaal
MAC-waarden                Zoeken in de databank van de SER
NIOSH pocket guide                Grote verzameling veiligheidsinformatiebladen in het Engels
R-S-zinnen                FNV-bondgenoten
IlenT                                         Nederlandse wetgeving transport gevaarlijke stoffen
UNECE                                     Transport gevaarlijke stoffen over de weg
IATA                                         Luchttransport gevaarlijke stoffen
Vervoer Gevaarlijke stoffen        Algemene info vervoer gevaarlijke stoffen (België)   
         

Biologische agentia

American Biological Safety Org. ABSA, informatie over biosafety wereldwijd
Infectieziekten RIVM, informatie voor professionals
Nat. Hepatitis Centrum  Website van de nederlandse leverpatiëntenvereniging; info over hepatitis
MSDS Biologische agentia Public Health Agency of Canada
Prikincidenten 1 International Sharps Injury Prevention Society (ISIPS)
Dierlijke bijproducten                 nVWA info over gebruik en importeren dierlijke bijproducten

GGO's

Bio Safety Server ( B) Biosafety around the world 
Biotechnologie  Dossier van Rijksoverheid
Biotechnology Information Site van het National Center for Biotechnology Information (NCBI - USA)
BVF platform  Vereniging van Biologisch Veiligheidsfunctionarissen
Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology (B) Vlaams onderzoeksinstituut voor biotechnologie
Ned. Ver. Gentherapie Over klinische toepassing van gentherapie bij patiënten  
Bureau GGO                                                               RIVM site ggo

Medisch

CBO richtlijnen Medische richtlijnen van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg
Centre Dis. Contr.   Informatie over (infectie)ziekten, aandoeningen en vaccinaties
Chronisch zieken en gehandicapten   Patiënteninfo voor chronisch zieken en gehandicapten
Farmacotherapeutisch Kompas Alle informatie over geneesmiddelen en farmacotherapie
Geestelijke gezondheid Trimbos Instituut (voorheen NKAP)
Gezondheidsplein De gezondste gids op internet 
Gezondheidsraad Adviesorgaan gezondheid voor overheid
Huisartsenstandaarden De standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 
Infectieziekten Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI)
Kenniscentrum Infectieziekten en arbeid Site van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
NVAB    Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, met richtlijnen
Oncologische richtlijnen   Van oncoline
Psychisch & Werk Psychische aandoeningen en vermoeiheid in de arbeidssituatie
Reizigersvaccinaties Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Gezondheid en reizen.
RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
PubMed Grootste zoekmachine voor medische literatuur, met meer dan 22 miljoen verwijzingen naar medische artikelen.
Arbeid en Psyche Trimbos Instituut (voorheen NKAP)
Sumsearch    Medische database 
Verzekerings-geneeskundige standaarden Standaarden van de verzekeringsartsen
World Health Org. Gezondheidstak van de Verenigde Naties
ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie 

Externe verwijzingen

FitInvest Verwijsadres voor fysio-fitness en trainingen bij rugklachten en RSI
Winnock  Verwijsadres voor intensieve training bij chronische lichamelijke of psychische klachten.
Skils Werkgerelateerde psychische klachten

Werk- en rusttijden

Wegwijs in Arbeidstijdenwet Regelgeving arbeidstijdenwet met samenvatting

Werkdruk en ongewenst gedrag (psychosociale arbeidsbelasting)

Arbo GGZ  Gezonder zorgen in de GGZ
Psychisch & Werk Psychische aandoeningen en vermoeiheid in de arbeidssituatie
Sociale veiligheid Ander ongewenst gedrag (FNV)
Psychosociale arbeidsbelasting
Stress en werkdruk
Agressie en geweld
Startpagina

Lichamelijke belasting

Lichamelijke belasting Dossier op het Arboportaal
Beeldschermwerk    Dossier op het Arboportaal
Startpagina RSI  Honderden links over RSI

Werkplekinrichting

Bouwbesluit online  Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Pictogrammen  Alle veiligheidssymbolen op een rij
St. Bouwresearch  Alle info over (veilige) bouwactiviteiten 

Verlichting en uitzicht

ISSO                       Kennisinstituut voor de installatiesector
TVVL                       Platform voor mens en techniek
AgentschapNL          Informatie voor ondernemers

Klimaat

Kou                  Koud op het werk (arboportaal)
Warm               Warm op het werk (arboportaal)

Geluid

Startpagina             Honderden links naar sites over geluid
NEN-norm               Nen-norm over oplossingen voor geluidsoverlast in kantoortuinen
Arboportaal             Informatie over geluid

Trillingen

Vibration-homepage Achtergrondinfo van de HSE uit Groot-Brittannië
Arboportaal              Informatie over trillingen
TBVE                       Korte uitleg over akoestiek en trillingen

Arbeidsmiddelen

Machinerichtlijn CE-markering of Machinerichtlijn (Euronorm)
Arbeidsmiddelen  
Arbouw
Euronorm
Themapagina's bij Arboprtaal 
Digitaal handboek arbeidsmiddelen (Arbouw)
Richtlijn arbeidsmiddelen

Ioniserende straling

Kernenergiewet Radioactieve stoffen, toestellen, metingen (actuele wettekst bij wetten.overheid.nl).
Ned. Ver. Stralingshygiëne Nieuws overradioactieve stoffen, toestellen(grotendeels alleen voor leden) 
Nuclidenkaart Online nuclidenkaart met veel informatie.
Besluit Stralingsbescherming  Definities, blootstelling, administratie (actuele tekst bij wetten.overheid.nl)

Niet-ioniserende straling

Achtergrondinfo Dossier op de site van het RIVM 
Kennisplatform Kennisplatform Elektromagnetische velden
Health Protection Agency (HPA) Public Health England
Int. Commission De internationale kenners van deze straling (ICNIRP)

Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Infomil   Alle info voor overheden en hun klanten 
MJA 3  Meerjaren Afspraak Energie
Omgevingsdienst West-Holland  Vergunningverlening en toezicht
Dutch Green Building Council  Breeam downloads
Bestemmingsplan Leiden  Site van Gemeente Leiden
Webgids Milieu   Het startpunt voor meer informatie over milieu 
Duurzaamheid                                     Informatie over duurzaamheid o.a. cradle 2 cradle

Zoekmachines en startpunten

Webgids Arbo  Het startpunt voor meer informatie over arbo
Sumsearch   Medische database 
Archieven IAVM-L   Waar deskundigen informatie uitwisselen 

Tijdschriften

Arbo >> Vakblad over arbeidsomstandgheden 
Infectieziektenbulletin Digitaal maandblad van het RIVM 
 
 

 
Laatst Gewijzigd: 24-03-2016