Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Veilig en gezond werken is belangrijk voor iedereen! Daar zijn we het allemaal over eens. We hebben immers allemaal voordeel bij het voorkómen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door ongevallen of beroepsziekten. Het maken van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is één van de middelen om dit doel te bereiken.

Wat is een RI&E?

Een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) zet de risico’s van uw afdeling, faculteit of andere eenheid op een rij, zodat ze gericht zijn aan te pakken. Immers: pas als bekend is waar de risico’s liggen en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, zijn de juiste maatregelen nemen. Bij de RI&E van de universiteit wordt niet alleen naar de risico's van de medewerkers gekeken, maar ook naar de risico's voor studenten en van omwonenden ("het milieu").

Wat zijn de belangrijkste arborisico's voor de universiteit?

De belangrijkste arborisico’s voor de Nederlandse universiteiten zijn:

  • Fysieke belasting (en dan vooral KANS door beeldschermwerk)
  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • Biologische agentia (en dan vooral proefdierallergie) 
  • Gevaarlijke stoffen. 
Deze arbeidsrisico's zijn daarom opgenomen in de arbocatalogus.

Wanneer wordt een RI&E uitgevoerd?

De wettelijke eis is dat een RI&E actueel en volledig is. Dit betekent dat een RI&E regelmatig herhaald moet worden. Binnen de Universiteit Leiden zijn de minimale eisen dat een RI&E niet ouder dan vijf jaar mag zijn en dat een RI&E herzien wordt bij organisatieveranderingen, verbouwingen en wijzigingen in het primair proces.

Echter, deze eisen zijn arbitrair omdat grote delen van de oorspronkelijke RI&E nog actueel en volledig zullen zijn. Een RI&E kan daarom bestaan uit nieuw of aanvullend onderzoek op díe gebieden waar dat nodig is.

Om daarin een keuze te maken stelt de Afdeling VGM een RI&E-scan op. In dit advies wordt aangegeven voor welke arbo-onderwerpen een nieuwe inventarisatie noodzakelijk is. Het initiatief voor een RI&E-scan kan zowel bij de Afdeling VGM als bij de faculteit of eenheid liggen.

Hoe wordt een RI&E uitgevoerd?

De faculteit of eenheid voert zelf de regie over de RI&E. Na het opstellen van een RI&E-plan voert de organisatorische eenheid, in overleg met de Afdeling VGM, ook zelf de RI&E uit. Van de RI&E wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

Het onderzoek  bevat naast een inventarisatie een evaluatie van de geconstateerde risico’s. Tenslotte stelt de faculteit of eenheid een plan van aanpak op om de geconstateerde tekortkomingen te verhelpen.

De Afdeling VGM ondersteunt het traject en bij de keuze van de onderzoeksmethoden, geeft schriftelijk methodiekadvies en toetst de RI&E op volledigheid, betrouwbaarheid en of de actuele inzichten op het terrein van de arbeidsomstandigheden zijn verwerkt.

 
Laatst Gewijzigd: 26-06-2014