Wat zijn biologische agentia?

Biologische agentia zijn micro-organismen zoals bacteriën, parasieten, schimmels, virussen en hun afscheidingsproducten. Ook de genetisch gemodificeerde varianten (GGO’s) hiervan vallen onder biologische agentia.

Risicocategorieën

Biologische agentia zijn door de Arbowet ingedeeld in 4 risicoklassen op basis van:

  • De schadelijke effecten op de gezondheid

  • De kans van optreden

  • Het hebben van een effectieve profylaxe of behandeling


Klasse 1
Een agens waarvan het onwaarschijnlijk is dat het bij de mens een ziekte kan veroorzaken.

Klasse 2
Een agens dat bij de mens een ziekte kan veroorzaken en een gevaar voor de werknemers kan opleveren; het is onwaarschijnlijk dat het zich onder de bevolking verspreidt; er bestaat gewoonlijk een effectieve profylaxe of behandeling.

Klasse 3
Een agens dat bij de mens een ernstige ziekte kan veroorzaken en een groot gevaar voor de werknemers kan opleveren; er is een kans dat het zich onder de bevolking verspreidt, doch gewoonlijk bestaat er een effectieve profylaxe of behandeling.

Klasse 4
Een agens dat bij de mens een ernstige ziekte veroorzaakt en een groot gevaar voor de werknemers oplevert; er is een grote kans dat het zich onder de bevolking verspreidt; gewoonlijk bestaat er geen effectieve profylaxe of behandeling.

Lees meer over de risicoklassen op www.kiza.nl

Gericht en niet gericht werken

Blootstelling is mogelijk langs drie wegen: via inademing van stofdeeltjes of aerosolen (bijv. het griepvirus of de Legionellabacterie), via inslikken (bijv. de Salmonellabacterie door eten of drinken) of rechtstreeks in het bloed, via wond of slijmvliezen (o.a. het Hepatitis- of het Hiv-virus). Blootstelling kan een risico opleveren voor je gezondheid. We onderscheiden twee werksituaties:

  1. Niet gericht werken met biologische agentia. Bij niet gericht werken is blootstelling een ongewild bijverschijnsel. Het gevaar is dat je, zonder het te weten -onbewust- in contact kan komen met biologische agentia.
    Een voorbeeld is blootstelling aan Legionella pneumophila via een vervuilde douche of koeltoren.
  2. Gericht werken met biologische agentia. Hierbij werkt men doelbewust met biologische agentia en is blootstelling een ingecalculeerd risico. Men is bekend met deze gevaren heeft passende maatregelen daartegen genomen. Vaak zijn er wettelijke verplichtingen om te mogen werken met deze agentia.
    Voorbeelden van gerichte c.q. bewuste handelingen met biologische agentia is onderzoek met virussen en bacteriën, werken met GGO's en werken met proefdieren.


Ad 1: Bij de Universiteit worden douches en koeltorens door de EC Vastgoed onderhouden en een aantal malen per jaar gecontroleerd op mogelijke Legionella besmetting.

Ad 2: Bij bewuste handelingen met biologische agentia kan gedacht worden aan handelingen met  al dan niet genetisch gemodificeerde micro-organismen (GGO), planten en dieren. Voor werkzaamheden met al dan niet gemodificeerde micro-organismen, planten en dieren bestaat in Nederland uitgebreide regelgeving ( Arbeidsomstandigheden besluit, Wet op dierproeven, Besluit GGO etc. etc.). Voor meer informatie hierover vraag inlichtingen bij uw biologische veiligheidsfunctionaris (BVF).

 
Laatst Gewijzigd: 26-06-2014