Handhaving

Op andere pagina's op de website staat welke wetten en regels gelden voor het werk dat in de universiteit wordt gedaan. Regels hebben echter geen zin als er niet door iemand wordt gecontroleerd of men zich wel aan die regels houdt.

Deze controle wordt uitgevoerd door het bevoegd gezag dat hiervoor in de betreffende wet is aangewezen. Het controleproces wordt handhaving genoemd.

In dit stukje wordt toegelicht hoe de handhaving in de verschillende wetten is geregeld. Overigens heeft het bedrijf, dus in dit geval de universiteit, de plicht er voor te zorgen dat al het mogelijke wordt gedaan opdat de regels door haar werknemers en de studenten niet worden overtreden. Dit noemen we de zorgplicht van de universiteit. De universiteit borgt deze zorgplicht in de decentrale en centrale beleidscyclus.

Arbeidsomstandighedenwet

Controle op naleving van de Arbeidsomstandighedenwet wordt uitgevoerd door de Arbeidsinspectie (AI). De AI kan te allen tijde een inspectie bij een organisatie of bedrijf uitvoeren. Verder brengt de AI een bezoek aan een bedrijf wanneer zich daar een ernstig ongeval heeft voorgedaan. De AI stelt dan een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval.

Wanneer tijdens een inspectie een overtreding van de Arbowet wordt geconstateerd kan de AI afhankelijk van de ernst van de overtreding verschillende stappen ondernemen. Bij minder ernstige overtredingen stuurt de AI aan de werkgever, in ons geval het College van Bestuur, een waarschuwing. Na verloop van tijd voert de AI een controle uit om te kijken of de overtreding ongedaan is gemaakt. Als dat naar het oordeel van de AI niet (voldoende) het geval is wordt de werkgever een boete aangezegd. Hiertegen kan de werkgever schriftelijk verweer voeren wanneer deze vindt dat de boeteaanzegging onterecht heeft plaatsgevonden. Op basis van de bevindingen van de AI en het verweer van de werkgever wordt een boeterapport opgesteld dat naar een centraal kantoor wordt gestuurd, in afschrift aan de werkgever. Bij dit kantoor wordt uiteindelijk besloten of er tot een bestuurlijke boete wordt overgegaan. De boete wordt dan binnen acht weken aan de werkgever gestuurd. Tegen het opleggen van de boete kan de werkgever beroep aantekenen volgens het administratief recht, dus bij de minister, de bestuursrechter en de Raad van State. De werkgever kan ook een schikking met het centrale kantoor treffen. Het zal duidelijk zijn dat dit een traject is dat lang kan duren; tussen het constateren van de overtreding door de Arbeidsinspectie en het opleggen van de boete kan een aantal maanden liggen.

Wanneer de Arbeidsinspectie een ernstige overtreding van de Arbowet constateert kan ook direct een boeterapport worden opgesteld zonder voorafgaande waarschuwing, of kan worden overgegaan tot het opstellen van een proces-verbaal, waarna de overtreding onder het strafrecht wordt afgehandeld.

Wet milieubeheer en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voor deze wet is de gemeente Leiden het bevoegd gezag. De Omgevingsdienst West-Holland voert in opdracht van de gemeente jaarlijks controles uit bij een aantal verschillende universitaire gebouwen. De frequentie van deze controles is afhankelijk van de werkzaamheden die in de gebouwen worden uitgevoerd. Zo wordt een (chemisch) laboratorium jaarlijks gecontroleerd, maar komt de inspecteur in een kantoor maar een keer per drie tot vijf jaar.

Wanneer bij de controle een overtreding van de wet of de omgevingsvergunningvoorschriften wordt geconstateerd, wordt dat door de Omgevingsdienst schriftelijk aan het College van Bestuur gerapporteerd. Na enkele weken volgt een controle om te kijken of de overtredingen ongedaan zijn gemaakt. Is dat niet het geval dan volgt een schriftelijke waarschuwing waarbij een boete of een dwangsom wordt aangekondigd wanneer de overtreding niet voor een bepaalde datum is opgeheven. Wordt de boete of dwangsom daadwerkelijk opgelegd, hetgeen bij de universiteit tot op heden nog nooit is gebeurd, dan kan het bedrijf via het administratief recht daartegen in beroep gaan.

 
Laatst Gewijzigd: 26-06-2014