Cursus radiologisch werkers

(Gast)medewerkers, studenten en stagiaires die binnen de Universiteit Leiden willen gaan werken met radioactieve stoffen in een radionuclidenlaboratorium moeten hiervoor voldoende onderricht hebben gehad.

Het College van Bestuur heeft hiervoor in 1986 de regeling "Onderricht van radiologisch werkers" vastgesteld. In deze regeling is onder andere opgenomen dat deze medewerkers, ook wel Veilige Radiologische Techniek (VRT)-werkers genoemd, eerst met goed gevolg een cursus moeten hebben gevolgd voor zij met het werk mogen beginnen.

De cursus stralingsbescherming 5B wordt onder andere gegeven door Boerhaave NAscholing (LUMC). De cursus bestaat uit een theoriedag en een practicumdag. De cursus wordt gegeven in Leiden en afgesloten met een examen. Als dit examen met goed gevolg is afgelegd, krijgt de deelnemer een door de overheid erkende certificaat.

U kunt zich aanmelden voor de cursus (Radiation Protection Course 5B; alleen in het Engels) bij de stralingsdeskundige van de AMD (faculteit W&N). Voor cursusdata en kosten verwijzen wij u naar de website van Boerhaave Nascholing (stralingscursusaanbod).

 
Laatst Gewijzigd: 10-06-2014